Dagelijks Woord

Meer over Gemeente

Zending- en evangelisatiecommissie

Sinds 2015 heeft onze gemeente een zending- en evangelisatiecommissie. De commissie werkt op basis van een jaarplan, waarin wordt beschreven hoe zending en evangelisatie gestalte krijgt in de kerkelijke gemeente en de plaatselijke gemeente.

Zending

Het landelijk bureau Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK) is actief in Malawi en Suriname. Als plaatselijke zendingscommissie hebben wij als doel om het zendingsbewustzijn binnen de kerkelijke gemeente te stimuleren, in gebed en prediking aandacht te geven aan het werk van de zending, het betrekken van gemeenteleden bij het zendingswerk en het financieel ondersteunen van het landelijke zendingswerk.

Landelijke zendingsactiviteiten, zoals de zendingsdag en zendingscollecte, worden onder de aandacht gebracht van de gemeenteleden.

Voor informatie over de ZHHK kunt u terecht op www.zhhk.nl.

Evangelisatie

Evangelisatie is een taak van ons allemaal. De Heere Jezus heeft Zelf de opdracht gegeven om het Evangelie te verkondingen aan alle mensen in de hele wereld. In Markus 16:15 lezen we ‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen’.

De evangelisatiecommissie heeft als doel om inwoners van de gemeente Barendrecht bekend te maken met de God van hemel en aarde. Dit doen we met eenvoudige middelen, zoals folders en Bijbels. In samenwerking met de Gereformeerde Gemeente en de Christelijk Gereformeerde Kerk staan we 2x per maand met een evangelisatiekraam op de Middenbaan en/of Carnisse Veste.
Hier gaan wij gesprekken aan met de inwoners van Barendrecht en delen folders, kleurboekjes, luistercd’s voor kinderen en (kinder)Bijbels uit.

Daarnaast houden we als zending- en evangelisatiecommissie een facebookpagina bij. De link kunt u onderaan deze pagina vinden.

Zoals eerder genoemd, is evangelisatie een taak van ons allemaal. Daarom worden gemeenteleden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het evangelisatiewerk. Dit kan door mee te helpen bij de evangelisatiekraam, maar ook door in de eigen omgeving het Evangelie te verspreiden. Wanneer gemeenteleden willen helpen bij de evangelisatiekraam of flyers, Bijbels willen hebben om in hun eigen omgeving te verspreiden, kunnen zij dit aan één van de commissieleden doorgeven.

Wanneer u niet bekend ben met het Evangelie en meer daarover wil weten, kunt u contact opnemen met één van de commissieleden via:  a.vanderwiel@hhgbarendrecht.nl

Op de site www.zien-en-geloven.nl staat ook informatie over het geloof en kunt u tevens een gratis Bijbel aanvragen.

De commissie bestaat uit:

  • Dhr. A. van der Wiel (voorzitter)
  • Mevr. M.A. Nolen (secretaresse)

 

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit